Netbis s.r.o., Železničné modelárstvo

Železničné modelárstvo

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok je vydaný spoločnosťou Netbis s.r.o., Višňovského 3, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 52141306, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 35680/S (ďalej len predávajúci) a bol prijatý s účinnosťou od 04.12.2021.

Kontaktné údaje:

Netbis s.r.o.,

Višňovského 3,

969 01 Banská Štiavnica,

Telefón: +421 910 530 030

E-mail: netbis@netbis.sk

1. Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu (ďalej len zmluva) uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktorý nakupuje tovar alebo služby, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetových portálov netbis.sk a netbis.sk/modely

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti spotrebiteľa pri dodaní tovaru a služieb v rozpore so zmluvou, odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z vád na zakúpenom tovare.

a. reklamácie tovaru:

Záručná doba je u nových tovarov 24 mesiacov pre fyzické osoby a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Záručná doba pre právnické osoby sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie a mechanické poškodenie zo strany spotrebiteľa. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na prípadné škody spôsobené Slovenskou poštou, prípadne inou prepravnou spoločnosťou.

Spotrebiteľ je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt na adresu predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný tovar zabaliť do originálneho obalu, alebo na vlastné náklady zaistiť obal nový, vyhovujúci nárokom prepravy. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave, nemusí byť reklamácia uznaná. Súčasťou reklamovaného tovaru musí byť faktúra alebo iný doklad o zaplatení produktu.

b. reklamácie služieb:

Ak spotrebiteľ usúdi, že služby poskytované predávajúcim sú nedostatočné alebo má voči nim výhrady, je oprávnený uplatniť ich formou reklamácie u predávajúceho, a to písomne (e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje uvedené vyššie). Predávajúci sa zaväzuje predávať služby v bežnej kvalite.

2. Vybavenie reklamácie

Spotrebiteľ je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru. Oznámenie o zistených závadách musí spotrebiteľ oznámiť predávajúcemu písomne e-mailom na netbis@netbis.sk alebo modely@netbis.sk. V písomnom oznámení musí spotrebiteľ uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú. Zároveň do písomného oznámenia určí svoju predstavu o vyriešení reklamácie.

Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má spotrebiteľ právo na jeho bezplatnú opravu.

V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má spotrebiteľ právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
a) spôsobené
spotrebiteľom alebo treťou osobou po prevzatí tovaru spotrebiteľom,
b) o ktorých
spotrebiteľ vedel pred prevzatím tovaru
c) ktoré vznikli v dôsledku opotrebovania tovaru spôsobenom bežným používaním, za mechanické poškodenie tovaru, za vady, ktoré vznikli nesprávnym, neodborným či nadmerným používaním, za vady, ktoré vznikli neodbornou montážnou alebo inštaláciou, za vady, ktoré vznikli nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania
alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

Reklamáciu je možné uznať za oprávnenú iba v prípade, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží spotrebiteľ doklad o kúpe tovaru, na ktorom je uvedený dátum predaja a typ výrobku.

Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

3. Spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ písomne a reklamovaný tovar spotrebiteľ následne doručí spoločnosti Netbis s.r.o. na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku spoločnosť nepreberie. K reklamovanému tovaru je potrebné doložiť platný doklad o kúpe tovaru.

Po doručení tovaru predávajúci zašle spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia.

Oprávnené reklamácie sa vybavujú bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

V prípade akejkoľvek reklamácie informuje spotrebiteľ predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 4. 1. 2019.

ADRESA PRE VRÁTENÉ ZÁSIELKY :

Netbis s.r.o.

Višňovského 3

96901 Banská Štiavnica