Netbis s.r.o., Železničné modelárstvo

Železničné modelárstvo

Zásady ochrany osobných údajov GDPR

Netbis s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje najmä v súvislosti s nižšie uvedenými službami:

– poskytovanie služieb inzercie a reklamného priestoru
– poskytovanie online služieb
– poskytovanie web služieb
– poskytovanie cloud služieb
– poskytovanie iných služieb spojených s činnosťou a službami spoločnosti Netbis s.r.o.
– ďalej len “služby”

Netbis s.r.o. spracúva Vaše nasledovné osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie služieb a to:

– meno, priezvisko, názov spoločnosti
– adresa bydliska alebo sídlo spoločnosti
– email a telefonický kontakt
– fakturačné a platobné údaje
– adresa vykonania/poskytnutia služby

V prípade otázok súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov nás kontaktujte prostredníctvom emailovej adresy netbis@netbis.sk, prípadne poštou na adrese Netbis s.r.o., Višňovského 3, 969 01 Banská Štiavnica

Našim cieľom je poskytovať Vám kvalitné služby vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Pre zaručenie vysokej kvality našich služieb spracúvame Vaše údaje a to v rozsahu nevyhnutnom pre poskytovanie našich služieb pre Vás.

Zaslaním objednávky, požiadavkou na cenovú ponuku a podobne súhlasíte so spracovaním osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie služieb a spracovanie Vašej požiadavky. Osobné údaje budú spracované iba našim systémom za účelom a v nevyhnutnom rozsahu na poskytnutie služby a fakturáciu, nebudú poskytnuté tretej osobe.

Vaše osobné údaje spracúvame iba na dobu nevyhnutnú, počas trvania poskytovania služieb, v prípade zmluvného obchodného vzťahu počas celej doby trvania uzavretého zmluvného vzťahu.

Pokiaľ ste udelili súhlas našej spoločnosti na informovanie o aktuálnych ponukách, akciách, zľavách a iných komerčných informáciách nás, ako aj našich obchodných partnerov, Vaše osobné údaje spracúvame za týmto účelom až do odvolania Vášho súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na adresu spoločnosti, prípadne mailom na netbis@netbis.sk.

Ako osoba, ktorej osobné údaje spracúvame máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä na:

1. informácie a oznámenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov a to v stručnej, zrozumiteľnej, transparentnej a ľahko dostupnej forme. Informácie musia byť jasne a jednoducho poskytnuté písomne alebo inými elektronickými prostriedkami
2. prístup k Vašim osobným údajom
3. opravu Vašich osobných údajov
4. vymazanie Vašich osobných údajov
5. obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov
6. právo na oznámenie zmeny alebo opravy Vašich osobných údajov
7. právo na prenosnosť osobných údajov k inému poskytovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami
8. právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu
9. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
10. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, tj Úradu na ochranu osobných údajom Slovenskej republiky, web: www.dataprotection.gov.sk/uoou/

Netbis s.r.o. má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania osobných údajov alebo v prípade uplatnenia práva o vymazanie Vašich osobných údajov odstúpiť od poskytovania služieb a ukončiť všetky právne základy vrátane zmluvných vzťahov s dotknutou osobou. Tieto práva si môžete uplatniť mailom na adrese netbis@netbis.sk alebo písomne poštou na adrese Netbis s.r.o., Višňovského 3, 969 01 Banská Štiavnica. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy; zákazník (dotknutá osoba) údaje nie je povinná poskytnúť, ak údaje neposkytne, objednávka nebude spracovaná, zmluva nebude uzavretá. Poskytovanie telefónneho čísla, e-mailu nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou,ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, e-mail nie ste povinný poskytnúť, ak telefónne číslo, e-mail neposkytnete, nebudeme komunikovať telefonicky a e-mailom

Naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje nevyhnutné na poskytovanie služieb v zabezpečenej databáze. Netbis s.r.o. podnikol všetky možné opatrenia, aby tieto údaje zabezpečila pred neoprávneným zneužitím a pred zásahom tretej osoby. Týmto Vás chceme upozorniť, že naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie alebo prístup tretej osoby zo strany užívateľa, kedy tretia osoba získa prístup k profilu jednotlivých užívateľov služieb alebo k ich účtom.

Marek Duda, konateľ spoločnosti Netbis s.r.o.